26.07.2014

Haku³

Przygoda trwa. Gazety nie chciały schnąć, więc wysuszyłem maskę w piekarniku.

Adventure continues. Papers didn't want to dry up, so I've put them in to oven.

dwie tubki kleju wcześniej... Teraz do piekarnika, czy to się w ogóle uda, może się rozleci?
two glue tubes earlier... Now to oven, will it prevail, maybe it'll fall apart?

pieczenie
baking

jest
done
Maska suszyła się w 50°C przez 2 godziny. Teraz przyszedł czas na gładzenie powierzchni. Myślałem nad użyciem szpachli od razu, ale postanowiłem najpierw pobawić się z żywicą, której nigdy nie używałem. Do wyboru miałem zestaw naprawczy Novol 710, który postanowiłem zabarwić farbką Aster nr 315, czyli polskim błękitem do samolotów sprzed II wojny światowej.

Mask was drying in 50°C for 2 hours. Now it's time for smoothing the surface. I was thinking about applying putty now, but I wanted to play with resin, which I've never used. I had Novol 710 repair kit to choose from, which I've colored with Aster 315 paint, the polish underside blue for pre II world war airplanes.

narzędzia
tools

pierwsza warstwa
first coat

druga warstwa, barwiona błękitem
second coat, colored with blue

Żywica śmierdzi, długo nie zasycha, by nagle stężeć. Jednocześnie wygładziła powierzchnię maski, ale i przyjęła niektóre nierówności. Zastanawiam się czy jej wybór był słuszny. Generalnie zdobywam doświadczenie, ale gdybym od razu użył MDF, zapaskudziłbym jakiekolwiek miejsce pracy, ale miał gotową formę do tłoczenia próżniowego kilka dni wcześniej. Teraz szpachla, szlifowanie i deja vu, deja vu deja vu.

Resin stinks, drying for ages to harden in a matter of seconds later. It simultaneously smoothen mask surface, but also took some of her ups and downs. I wonder if it was a good choice. Generally i'm gaining experience, but if I'd used MDF in a first place, I'd had a mess all over whatever working place, but also a working mold for vacum forming few days earlier. Now its putty, sanding and deja vu, deja vu deja vu.


19.07.2014

¡Ay, caramba! Haku

Mała katastrofa. Powinienem napisać na banerze, "spieprzam rzeczy byście Wy nie musieli", jak Model Man Tom. W sumie to wisiało nad projektem. Glina nie jest moim tworzywem i niestety i tym razem coś spieprzyłem. Glina się skurczyła i popękała. Pozostało mi trochę białej gliny z pierwszej maski. Połamane kawałki skruszyłem w plastikowym pojemniczku i zalałem wodą na noc, a następnego dnia po pracy porządnie zwilżyłem brzegi pęknięć i całość pokryłem nową warstwą białej mazi. W ciągu nocy całość przeschła, ale wzdłuż kryzy na środku twarzy pojawiło się znów małe pęknięcie. To nic. Jeśli jest jedynym, nie jest źle.

Small disaster. I should have written the banner "screwing up, so you don't have to" like Model Man Tom has. It hang in the air basically. Clay is not my material and sadly i've screw sth again. Clay shrank and cracked. I'vas left with some of the white stuff from the first mask. I've crushed broken pieces into a plastic vessel and poured water for the night, and the next day after work properly moistered crack's edges and put a new layer of white goo. By the night on the faces flange a small crack showed up. No biggie. If it's the only one it's not bad
Niestety przypadkowo wywaliłem zdjęcie pęknięcia...
Unfortunately I've trashed by mistake the crack pic...

Będę kontynuował projekt, próbując naprawić glinianą formę, ale jednocześnie zacząłem wykonywać zabezpieczenie. Widziałem już modelarzy, wykonujących przestrzenne formy łącząc ze sobą szablony odpowiednio się zwiększające lub zmniejszające. Od dawna z pracy znoszę pudła. Dużo tektury przyszło mi także pocztą, gdyż przez ostatni rok kupiłem dość dużo modeli statków kosmicznych i samolotów. Dlaczego mam wykorzystywać relatywnie drogi polistyren w arkuszach, zamiast darmową tektury?

I'll continue the project, trying to fix the clay mask, but simultaneously I've started a back up. I've seen modellers doing shapes by joining sheets, cut biger or smaller accordingly. I'm gathering lots of boxes from work. A fair amount of cardboard came to me by mail, because I've bought big number of model space ships and airplanes. So why do I have to use relatively expensive polystyrene in sheets, instead of free cardboard?
4 godziny pracy, za 5 północ, koniec
4 hours work, 5 to midnight, done

Całość ma formę mniej więcej odpowiadającą przyszłej masce. Mogę ją jeszcze wygładzić nożykiem. Powierzchnię pokryję kawałkami gazet, moczonymi w rozwodnionym kleju do papieru. Kiedyś tak skleiłem czaszkę, opierając się na nadmuchanym baloniku. Nie miałem tam jednak takiej kontroli nad kształtem.

The whole thing is more or less accurate to the future mask. I might even it up by knife. I'll cover the surface with newspapers bids, soaked in watered paper glue. Once I've glued a skull this way, using a baloon. But I didn't have shape control as here.

Więcej za dnia.
More by day light.

17.07.2014

Maska Anbu, boleśnie się uczę / Anbu mask, I learn painfully

I zaczyna się znowu, a jeśli Allah pozwoli mi pozwolić sobie, skończy się, jako pierwszy projekt na blogu: Maska Anbu, a konkretniej, na początek maska Haku Anbu:

And so it's begins, and if Allah lets it will end as first finished blog project:
Anbu mask, exactly Haku Anbu mask for starters:

Zasadniczo nie znam anime, a jeśli znam, to jest raczej space opera, ale na temat nakierował mnie Adam, że zbliża się Jagakon blisko moich rodzinnych Kielc i w okół są różne projekty fantastyczne, w tym taki, że można w końcu wykorzystać moją wytłaczarkę próżniową.

Basically I don't know anime, and if I know it's an space opera, but Adam focused me on the project, as Jagacon is near and not far from my home town Kielce and there are fantastic projects around, one of them being an opportunity to finally use my vacuum machine. 

Do dziś wytłoczyłem kilka elementów do samolotów w skali 1:72 i Patapona. Oraz wiele pobocznych rzeczy, których już nie ma z  nami.
Za podstawę wziąłem siebie, myśląc że folia na twarzy skutecznie ochroni mnie przed gliną. Niestety skutecznie chroniła mnie przed samą formą. Wciąż się uczę.

To date I vacuumed few elements for my 1:72 airplanes and Patapon. And also many side things, whith are no more among us.
As base I used my face, thinking that plane kitchen transparent foil will protect me from clay. Unfortunatelly it effectively protected me from the form it self. I'm still learning. 

Twarz to miękka podstawa i kawałki gliny nie są na tyle chętne do trzymania się siebie na podobnym podłożu. Za siostrzaną propozycją zrobiliśmy naleśnik z gliny, który na mojej twarzy uformowaliśmy w konkretną maskę.

Face is a soft base and clay bids are not glutinous enought to stick one another on that kind of foundation. Following the sisterhood proposal we got a clay pancake, which we formed to a specific mask. 

wczorajsza maska
yesterday's mask 

Następnie zacząłem szukać danych na temat maski Haku, biorąc za podstawę maskę z mojej twarzy, którą chciałem nadbudować gliną.
Niestety  warstwa gliny była za cienka i maska następnego dnia popękała mi w rękach, gdy ją wypełniałem od spodu.

Next I've searched for Haku refferences, using my face's mask as basis, which i wanted to build up with clay.
Unfortunatelly the clay layer was too thin and the mask fell apart as I was filling it inside.


pokruszona maska
the mask is broken
Postanowiłem użyć rożnych rzeczy jako podstaw, by gliniana maska była sztywna i by tej gliny zużyć mniej. Najpierw była to mała styropianowa kula i nieudana wytłoczka czapki dla Patapona.

I've decided to use various things for base, so clay mask was to be rigid and to use less clay. At first it was a small styrofoam ball and failed vacformed Patapon hat.
Cieknące długopisy bic posłużyły jako prowadnice pod szpary na oczy, które miałem zostawić większe, a wyprofilować na samym końcu.
Wszystko złączyłem klejem termokurczliwym, gdy moja obeznana w gliniarskich sztuczkach siostra stwierdziła, że nie widzi projektu jako takiego, poza tym miałem większą kulę ze styropianu. Ta kiedyś miała być globusem księżyca...
Dwie połówki kul złączyłem ze sobą klejem termokurczliwym na kawałku styropianu. Wcześniej szpilkami przymocowałem do niego profil maski. Wszystko zacząłem okładać gliną.

Leaking bic pens were used for eyeholes guide, that I was going to left wide and profile them at very end.
All was touched with hot glue, when my clay-knowing trickster sister said that, she doesn't see the project as such, also I had a bigger styrofoam ball. An once to be moon globe...
I've joined the two halfes with hot glue on styrofoam board. Earlier I've mounted a mask profile to it. I've covered everything with clay.

A gdy pierwsza warstwa trochę przyschła, w miejsca głębsze dołożyłem rozwodnioną glinę z pierwotnej, białej mask.

When the first layer dried a bit I've added water softened clay from the prevoius mask into the deeper areas.Zostało mi trochę brązowej gliny, której akurat używałem, z której zrobiłem przepaskę. Tak gruba będzie maska w tym miejscu. Teraz wystarczy wypełnić a potem gładzić.
To koniec na dziś. Dzięki Adam za pomysł, dzięki Asia za pozowanie i podpowiedzi.

I was left with a bid of clay that I was using, from with I did a headband. That's the mask thickness in that place. Now to fill up and sand.
That's all for today. Thanks Adam for an idea, thanks Asia for posing and suggestions.