20.05.2011

Projekt 3., cz./p. 1., Federacyjny ciągnik kontenerów / Federation container tug

Ten ciągnik jest wariacją, która wyszła z ciągnika klasy Ptolemy. Sam Ptolemeusz jest dzieckiem Franza Josepha Schnaubelta, pierwszego fana konstruktora, odpowiedzialnego za wiele trekowych statków, z początku niekanonicznych, i można go znaleźć w Star Fleet Technical Manual (SFTM). Monte R. Johnjulio, który w 2010 roku wykreślił nowe plany dla Ptolemeusza, wymyślił też ciągnik kontenerów. Miał on zastąpić ww. by ten mógł wejść do pierwszej linii jako okręt Gwiezdnej Floty.
Musiałem jednak, na podstawie planów Johnjulio narysować własne, ponieważ kilka elementów do siebie nie przystawało.
Ciągnik miał na planach numer rejestracyjny NCC-4200, więc od tej liczby można wyjść dla klasy, swojemu dałem numer NCC-4202. Myślałem nad imieniem i dla tego rodzaju statków odpowiednie byłyby chyba nazwy zwierząt pociągowych, więc kolejno: BOS, BUBALUS, DZO, GAUR, IAC, LLAMA, WANAKU, MOULARI, BURRO. Są to nazwy statków o imionach pochodzenia ziemskiego, bez innych ras Federacji.
Prawdopodobnie nigdy bym nie ruszył tego projektu, ale wydaje się on fajnym wstępem do późniejszego wykonania samego Ptolemy.

This tug is an variation, whitch took off from Ptolemy class tug. Ptolemy is child of Franz Joseph Schnaubelt, “the” first fan constructor, responsible for few trek ships, non-canon at first, and can be found in Star Fleet Technical Manual (SFTM). Monte R. Johnjulio in 2010 drew new plans for the Ptolemy ship, made the container tug as well. It was to relieve Ptolemy as tug, leting it to became first line ship in Starfleet.
I had to, using original Johnjulio plans drew my own, because few elements didn’t match up to each other.
Tug had its registry in plans, NCC-4200, so this will be the starting point for the class, for mine I reserved NCC-4202. I thought that for those ships right names would be those of working animals, so as follows: BOS, BUBALUS, DZO, GAUR, IAC, LLAMA, WANAKU, MOULARI, BURRO. Those are names from Earth only, no other Federation races included.
Probably I wouldn’t even touch this project, but it appeared as nead starter for building the Ptolemy it self later.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz